Termes et conditions

 

 

 

             

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OO MOTO

 

 1. De handtekening van de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet.
 2. Elke bestelling moet uitgevoerd worden tegen contante/overschrijving/bancontact  betaling bij levering. Elke bestelling is onherroepelijk, of er al dan niet een voorschot betaald werd. Indien de klant weigert levering te nemen van de bestelde goederen, heeft de Verkoper de keuze, ofwel hem gerechtelijk hiertoe te dwingen, ofwel als tegenprestatie - als schadevergoeding wegens vernietiging van de verkoop - een bedrag te eisen dat gelijk is aan 10% van de overeengekomen prijs.
 3. De bestekken en de bestelbonnen zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 4. De garantie die wij toekennen bij levering aan particulieren, is beperkt tot 1 jaar vanaf de datum van levering voor tweedehands goederen. Voor nieuwe goederen geldt een garantietermijn van 2 jaar vanaf datum van levering. Deze garantie is beperkt tot de garantieverplichting zoals is voorzien in de wet van 1/09/04 (BSB. 21/09/04). Onverminderd de artikelen 1641 tot 1648 van het Burgerlijk Wetboeken de Wet van 25/02/1991 en 01/09/04 met betrekking tot de aansprakelijkheid van gebrekkige goederen kennen wij uitsluitend als waarborg, bij levering aan handelaren, deze toegekend door de constructeur binnen de grenzen door deze laatste omschreven. Installatie van competitieproducten van andere leveranciers hebben invloed op de garantietermijnen zoals hierboven bepaald.
 5. De zendingen, zelfs franco, worden verricht op kosten en risico van de Koper.
 6. De voertuigen die ons toevertrouwd worden, zelfs als ze bestuurd worden door ons personeel, blijven gedekt door de verzekering en onderschreven door de klant en, bij gebrek aan dekking door de verzekering, vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.
 7. Klachten  in verband met facturen moeten aangetekend en  schriftelijk gebeuren en dit uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Klachten in verband met de kwaliteit van de geleverde goederen dienen per aangetekende post kenbaar gemaakt te worden binnen de 2 maanden na de levering. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.
 8. Het bedrag van onze facturen is contant of via overschrijving/bancontact aan ons adres betaalbaar bij afhaling van de voertuigen. In geen geval mogen ze direct betaald worden aan een personeelslid, behalve bij schriftelijke goedkeuring van de Directie.
 9. Elke factuur die niet binnen de vooraf bepaalde termijn betaald wordt, zal bij niet-betaling, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, 10% intrest per jaar opbrengen, daar de vervaldag van de termijn deze vervangt. Er wordt bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat bij niet-betaling binnen de vooropgestelde termijn na ontvangst van de factuur, deze laatste vermeerderd zal worden met een forfaitaire vergoeding van 10% en dit met een minimum van 75 EUR voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Deze clausule wordt door de klant aanvaard in toepassing van artikels 1147, 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek.
 10. Ingeval van betaling op termijn, zal niet-betaling van de prijs of het verschuldigde saldo op een vervaldag, deze prijs of dit saldo onmiddellijk en volledig opeisbaar maken. Bovendien zal deze prijs of dit saldo van rechtswege 10% per jaar opbrengen, zonder voorafgaande verwittiging, daar de vervaldag van de termijn deze vervangt. Er wordt bovendien overeengekomen dat bij  niet-betaling op de vervaldag, de prijs of het verschuldigde saldo zal vermeerderd worden met een forfaitaire en ondeelbare vergoeding van 10% met een minimum van 75 EUR voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Deze clausule wordt door de klant aanvaard in toepassing van artikels 1147, 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek.
 11. In geval van niet-betaling van onze facturen op de overeengekomen vervaldag, kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen. De Verkoper zal vanaf dat ogenblijk gemachtigd zijn om het verkochte goed terug te halen bij de Koper, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de herstelling van het geleden nadeel.
 12. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels en/of cheques evenals andere inningskosten zijn niet in de forfaitaire schadevergoeding van 10% inbegrepen en worden de Koper afzonderlijk aangerekend.
 13. Indien na een 2de herinnering, het voertuig dat door ons onderhouden, hersteld of onderzocht werd, niet door zijn eigenaar afgehaald werd, zal hem een bedrag aangerekend worden van 5 EUR per dag, te rekenen vanaf de 7de dag na bestekdatum of herstellingsdatum.
 14. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-tijdig leveren van bestelde onderdelen als onze toeleveranciers in gebreke blijven.
 15. De aan de Klant geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de integrale betaling van het factuurbedrag.
 16. Wij behouden ons het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, gerechtelijk akkoord, aanstelling van een collectieve schuldbemiddelaar, alsook bij het om het even welke wijziging aan de juridisch toestand van de opdrachtgever.
 17. Bij afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek wordt in alle omstandigheden de eigendom van de verkochte goederen slechts aan de Koper overgedragen na volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 18. Het feit dat de Verkoper een of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om zich er op te beroepen.
 19. De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de Koper zijn niet tegenstelbaar aan de Verkoper.
 20. De fotokopieën, telexen, telefaxen, e-mails, ... door de Verkoper en zijn personeelsleden opgesteld hebben bewijskracht zoals originelen.
 21. De persoonsgegevens vermeld op dit document worden, behoudens bezwaar van u, opgenomen in onze gegevensbank. Zij zijn bestemd voor intern gebruik in onze firma maar kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van onze toekomstige acties ed.
 22. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken ressorterend onder de sociale zetel van de maatschappij of van de woonplaats van de Verkoper bevoegd.
 23. In de garantie periode worden herstelling enkel uitgevoerd in onze werkplaats. Facturen van derde worden niet door ons vergoed. Op de accu is een garantie termijn van 4 maanden.
 24. De garantie van 1 jaar komt te vervallen wanneer:
  • Wanneer er meer dan 7000 kilometer binnen het jaar gereden wordt.
  • De motor niet tijdig onderhoud krijgt in onze werkplaats (om de 5000km)
  • Wanneer men in de garantie periode zelf werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren door derden.
  • Als de motor uitgevoerd is met bijgezette opties (Niet originele) kunnen we hier geen garantie op geven als deze defect gaan. Bijv alarm, handvatverwarming, en dergelijke.
 25. De prijs van alle producten vermeld op onze site is de geldende prijs, behalve in geval van een eventuele typfout. Terwijl we streven ervoor te zorgen dat alle prijzen op de website accuraat zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van producten die u hebt besteld, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren en u de mogelijkheid geven om de bestelling te bevestigen aan de juiste prijs of om te annuleren.